fbpx

Κατασκευή eshop μέσω ΕΣΠΑ

Στα πλαίσια της υλοποίησης της δράσης: “e-λιανικό” για την επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου και την ανάπτυξη/ αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος η οποία υλοποιείται από το Ε.Σ.Π.Α., ανακοινώθηκε πρόγραμμα επιδότησης για την κατασκευή e-shop με επιδότηση 5000 ευρώ και αφορά ωφελούμενους του κλάδου του λιανεμπορίου οι οποίοι θα ενισχυθούν για τη δημιουργία νέου ή την αναβάθμιση υπάρχοντος ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) για την αντιμετώπιση των δυσκολιών λειτουργίας τους από την έξαρση της πανδημίας COVID-19.

Η Properweb αναλαμβάνει την ανάπτυξη και την κατασκευή του ηλεκτρονικού σας καταστήματος (e-shop) καθώς και την υποβολή και την αξιολόγηση του προς έγκριση φακέλου σε συνεργασία με γραφείο εξειδικευμένων συμβούλων με εμπειρία σε παρόμοια επιδοτούμενα ευρωπαϊκά και αναπτυξιακά προγράμματα μέσω Ε.Σ.Π.Α. .

Η αρχική υποβολή του φακέλου για την αξιολόγηση της ένταξης (στον α ‘ κύκλο του προγράμματος) των δυνητικά ωφελούμενων ξεκίνησε στις 22/02/2021 και ολοκληρώθηκε στις: 06/04/2021.
Συνολικά υποβλήθηκαν 11.503 αιτήσεις από επιχειρήσεις, συνολικού προϋπολογισμού  53,6 εκ. ευρώ.  Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, μετά την επιτυχή εξέλιξη του α’ κύκλου, προγραμματίζει την προκήρυξη β’ κύκλου της σχετικής δράσης εντός του Απριλίου του 2021, με τον υπόλοιπο προϋπολογισμό.

Αναλαμβάνουμε την αρχική υποβολή του εν λόγω φακέλου για τον β’ κύκλο της δράσης δωρεάν. Με αυτή τη διαδικασία θα μπορείτε να γνωρίζεται άμεσα αν εντάσσεστε στην δράση και μετά την έγκριση μπορούμε να ξεκινήσουμε την υλοποίηση του ηλεκτρονικού σας καταστήματος.

Για τον σχεδιασμό και την καταχώρηση των αναγκών της επιχείρησης σας για την υλοποίηση του ηλεκτρονικού σας καταστήματος θα πρέπει να προηγηθεί μία διαδικασία καταγραφής των απαιτούμενων χαρακτηριστικών του και παράλληλα εμείς θα ξεκινήσουμε την ανάπτυξη, τον σχεδιασμό και την κατασκευή του ηλεκτρονικού σας καταστήματος ώστε μετά την έγκριση της ένταξης σας στο πρόγραμμα να ξεκινήσουμε άμεσα την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού σας καταστήματος

Μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα υποβολής ενδιαφέροντος ώστε να σας ενημερώσουμε άμεσα ή μπορείτε να μας καλέσετε στο 2114094299.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου και όλη την σχετική διαδικασία υλοποίησης του εν λόγω επιδοτούμενου προγράμματος Ε.Σ.Π.Α.


  Τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά

  Προϋπολογισμός της Δράσης

  80 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας (από τον α’ κύκλο έχουν δεσμευτεί τα 53,6 εκατ. ευρώ και για τον β’ κύκλο απομένουν 26,4 εκατ. ευρώ).

  Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.


  Δικαιούχοι της Δράσης

  Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.

  Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:

  • Υφιστάμενες, οι οποίες έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019
  • Νεοσύστατες, οι οποίες έχουν συσταθεί από 01/10/2019 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.


  Επιδότηση

  Έως 5.000 ευρώ σε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος. Έως 1.500 ευρώ για αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος εφόσον η επιχείρηση το διέθετε ήδη πριν τις 18/3/2020.

  Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

  Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • να δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο (ΚΑΔ 47 και αναλυτικοί αυτού με όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Χ) είτε ως κύρια δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα.
  • να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, σε διακριτό της οικίας τους χώρο, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες.
  • να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.
  • οι υφιστάμενες  επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20%  στον  κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του  έτους 2020 σε  σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019. Για τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.
  • να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
  • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.
  • να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis) όπως αναφέρονται στο Παράρτημα VI της παρούσας.
  • να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας)
  • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

  Επιδοτούμενες Δαπάνες

  • Εξοπλισμός Πληροφορικής (μόνο για νέα ηλεκτρονικά καταστήματα και έως 30% του Προϋπολογισμού)
   • Εξυπηρετητές /διακομιστές (server) για  τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία  του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS). Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή Infrastructure as a Service (IAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.
   • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop).
   • ‘Aλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.). Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη προμήθειας tablets , συσκευών κινητής τηλεφωνίας και τηλεοράσεων.

   Λογισμικό

   • Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop – θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και θα ενσωματώνει λειτουργίες παραγγελειοληψίας (καλάθι), αποθήκης (ποσότητα ειδών) και ασφαλών ηλεκτρονικών πληρωμών (redirect σε τραπεζικό περιβάλλον).
   • Επιλέξιμη δαπάνη είναι και η αγορά λογισμικού με την μορφή Software as a Service (SaaS) εφόσον είναι απαραίτητη για την λειτουργία του e-shop. Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή Software as a Service (SAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.
   • Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

   Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την 18η Μαρτίου 2020 και μετά.

   Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 22/02/2021 και ώρα 13:00

   Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 24/03/2021 και ώρα 15:00.